Opinion

Med vårt intressepolitiska arbete vill vi förändra samhällsklimatet och bidra till att ätstörningsvården blir jämlik i hela landet.

Frisk & Fri bevakar utvecklingen i vår omvärld och speciellt när det kommer till vård, psykisk ohälsa och ätstörningar. Utöver detta arbetar föreningen ständigt med att lyfta den egna erfarenheten, delge patienters och närståendes upplevelser och sprida den senaste forskningen och kunskapen om ätstörningar. Frisk & Fri arbetar intressepolitiskt genom att söka kontakt och föra dialog med vårdgivare, beslutsfattare och politiker. Arbetet sker lokalt och regionalt i brukarråd och genom lokala och regionala kontakter, såväl som nationellt genom exempelvis remissvar, skrivelser och samarbeten med närliggande organisationer.

Nio krav för en bättre ätstörningsvård

Frisk & Fri har tagit fram Nio krav för en bättre ätstörningsvård, som vänder sig till vårdgivare, beslutsfattare och politiker.

Vid framtagandet av dessa krav tog vi avstamp i De nio sanningarna om ätstörningar, som togs fram för att motverka myter och föreställningar om vem som drabbas och varför. Flera experter och organisationer har deltagit i framtagandet av dessa sanningar, under ledning av Professor Cynthia Bulik, som idag bland annat driver CEDI (Centre for Eating Disorders Innovation), på Karolinska Institutet.

Med våra nio krav tar vi kampen vidare för en mer jämlik ätstörningsvård, oavsett vem du är och var du bor.

Läs våra krav

Opinionsarbetet innebär bland annat att vi:

  • Deltar som representant i sakkunniggrupper knuten till nationell högspecialiserad vård.
  • Skriver remisser och yttranden.
  • Skriver debattartiklar som belyser ämnen om hur ätstörningar gestaltas i media, att använda sig av matdagbok i skolan och att män också drabbas av ätstörningar.
  • Deltar under Almedalsveckan.
  • För dialog med media som vill rapportera om ätstörningar på ett ansvarsfullt sätt.
  • Samverkar med andra organisationer, lokalt och rikstäckande, så som Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).
  • För dialog med tjänstemän och politiker i regioner och kommuner.

Vi behöver din erfarenhet - var med och påverka vård och beslutsfattare

Är du drabbad av en ätstörning och har varit i kontakt med vården under senaste året? Eller är du närstående till någon som har varit i kontakt med vården på grund av sin ätstörning under senaste året? Då vore vi tacksamma om du vill delta i vår anonyma webbenkät och dela med dig av dina erfarenheter.

Dina svar hjälper oss att stärka vår påverkanskraft i kontakt med vården, myndigheter och beslutsfattare i andra relevanta sammanhang.

Våra samlade egna erfarenheter är en viktig del för att förbättra både kunskapsläget om och förståelsen för ätstörningar. Inom hälso- och sjukvården och i samhället i stort.

Att svara på enkäten kommer att ta ca 20 minuter och deltagandet är anonymt. Våra utvärderingar kommer vi att presentera årsvis i form av en rapport som vi delar via våra egna kanaler och i andra relevanta sammanhang.

Enkät för dig som är drabbad Enkät för dig som är närstående

400 har tyckt till om ätstörningsvården – nu samlat i en unik rapport!

Frisk& Fri har för första gången tagit fram en rapport om hur drabbade och närstående upplever ätstörningsvården. I nära samarbete med Johanna Levallius, som är psykolog och forskare, har vi sammanställt svar från 400 personer som har varit i kontakt med vården under det senaste året.   

Rapporten innehåller bland annat krav på bättre bemötande, högre kunskapsnivå utanför specialistvården och fler behandlingsalternativ. Samtliga slutsatser understöds av forskning som viktiga för framgångsrik vård. 

Denna vårdrapport är den första av sitt slag i Sverige. Vi i Frisk & Fri har som avsikt att lansera den på årlig bas. Syftet är att rikta uppmärksamhet på patienters och närståendes upplevelser – de måste tas på allvar! 

Läs Vårdrapporten 2022

Triggande bilder måste få ett slut!

Vi Frisk & Fri följer diskussionerna kring hur kvinnokroppar just nu exponeras på vissa plattformar i sociala medier. Ett flertal tongivande influencers publicerar bilder där exempelvis deras nyckelben eller ryggkotor framträder tydligt. Fokus blir på extrem smalhet, inte på personerna i sig.

Vi är bestörta över att detta smalhetsideal trendar igen. Det är inte normkroppar som syns, utan idealkroppar som visas upp i vinklar där kropparna förmodligen blir ännu smalare än vad de är i verkligheten. Vi är många före detta drabbade som vet att personer med ätstörningsproblematik dras till och inspireras av den typen av bilder, som i många fall signalerar lycka och framgång.

Triggande bilder måste få ett slut!

Patienten måste vara i fokus vid tvångsåtgärder

Vi i Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar anser att tvångsåtgärd med sondmatning där bältesläggning eller fasthållning förekommer ska vara en sista utväg i behandling av ätstörningar. Extremt långa väntetider inom öppenvården resulterar dock i att allt fler drabbade får hjälp i ett alltför sent skede.

Pressmeddelande

Gina Tricot måste ta ansvar

Vi i Frisk & Fri har följt diskussionerna i media och sociala media kring Gina Tricots samarbete med Bianca Ingrosso. Många av våra stödsökande är oroliga och påverkas negativt.

Läs mer

Informationskampanj på mejeriprodukter

Mjölkpaketens baksidor är en fantastisk exponeringsyta som dagligen läses av många människor runt om i Sverige. Därför är vi glada över att ha ett kampanjsamarbete med Arla.

Läs mer

Skoluppgift kan trigga ätstörningar

Med jämna mellanrum blir vi kontaktade av skolelever eller föräldrar som har en oro inför en betygsgrundande skoluppgift som innebär att eleven ska föra matdagbok eller träningsdagbok. Vi har tidigare gjort ett pressutskick om problematiken kring detta som du hittar här.

Läs mer