Dokument

Här finner du föreningens stadgar, årsredovisning och policys som rör vår verksamhet.

Stadgar för riksföreningen

Stadgar för Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är fastställda 2021

Stadgar riksföreningen

Stadgar för lokalavdelningar

Normalstadgar för lokalavdelningar i Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar  är fastställda 2021.

Stadgar lokalavdelningar

Årsrapport 2023

Här kan du läsa riksföreningens årsrapport för 2023.

Årsrapport 2023

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll från riksföreningens årsmöte 2023-05-10.

Årsmötesprotokoll

Forskningspolicy

Frisk & Fri får många förfrågningar om att vara delaktig i forskningsprojekt och
olika typer av undersökningar. Syftet med dokumentet är att beskriva föreningens ramverk för hantering av inkommande förfrågningar.

Forskningspolicy

Insamlingspolicy

Denna policy tydliggör för våra givare och samarbetspartners vilka principer som gäller för insamlingsverksamheten, hur Frisk & Fri samlar in pengar och hur vi hanterar gåvor. Insamlingspolicyn ger också vägledning och styrning till
föreningens anställda, medlemmar och andra som deltar i vårt insamlingsarbete.

Insamlingspolicy

Jävpolicy

Frisk & Fri har ett stort ansvar för att säkerställa att föreningens arbete organiseras transparent och genomförs i enlighet med våra ändamål och styrdokument. Med detta dokument vill vi öka medvetenheten om potentiella jävsituationer och underlätta för dig som är förtroendevald, volontär och/eller anställd att förebygga, identifiera och hantera potentiella jävsituationer och oegentligheter.

Jävpolicy

Placeringspolicy

En god kapitalförvaltning stärker Frisk & Fris möjligheter att stödja drabbade av ätstörningar och deras närstående, arbeta förebyggande och verka för en bättre vård. Detta dokument beskriver hur Frisk & Fri förvaltar sitt kapital.

Placeringspolicy

Policy för att motverka oegentligheter

Frisk & Fri har ett stort ansvar för att föreningens arbete organiseras och
genomförs enligt våra ändamål. Syftet med denna policy är att ge vägledning för hantering av misstankar om oegentligheter om dessa skulle uppstå. Genom goda rutiner för internkontroll minimerar föreningen riskerna för förekomsten av
oegentligheter.

Policy för att motverka oegentligheter

Uppförandekod

Vår uppförandekod är en förlängning av vår värdegrund och beskriver de
förhållningssätt volontärer och anställda behöver förhålla sig till och agera efter.
Syftet med uppförandekoden är att guida oss i vårt engagemang och arbete för föreningen.

Uppförandekod

Valberedningsinstruktion

Valberedningen tillsätts av årsmötet och har till uppgift att hitta och föreslå
personer till styrelsen. Målet är att leverera ett väl sammansatt förslag med bred representation, som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan leda föreningens verksamhet. Syftet med det här dokumentet är att ge valberedningen vägledning i sitt viktiga uppdrag.

Valberedningsinstruktion

Effektrapport

Effektrapporten beskriver för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta (effekt) Frisk & Fri gör.

Effektrapport

Ansvarsfull medierapportering

Vi behöver prata om ätstörningar i media där en av utmaningarna
med att gestalta ätstörningar i text, ljud eller rörlig bild är att förklara
komplexiteten i problematiken.

Här finner du våra tips för att göra detta på ett ansvarsfullt sätt.

Läs

Tips till dig som pratar om ätstörningar

Den egna berättelsen har en stor och positiv påverkanskraft om den delges varsamt och med den nödvändiga försiktigheten som krävs, utifrån omtanke om dig själv och andra.

Ätstörningar är ett ämne som måste behandlas varsamt och
ansvarsfullt för att inte ofrivilligt leda till negativa konsekvenser för läsaren, lyssnaren eller följaren samt bidra till att myter om ätstörningar sprids vidare.

Här finner du våra tips för att göra detta på ett ansvarsfullt sätt i media och sociala medier.

Läs