Statistik – 2015

3Statistiken på denna sida är hämtad från Riksät – nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling. Läs mer om Riksät här.

Det är viktigt att tänka på att dessa siffror inte omfattar hela Sveriges ätstörningsvård, utan bara de enheter som själva har valt att registrera i Riksät.

Under varje sammanställning ser ni när statistiken senast uppdaterades. Längst ner på sidan hittar ni även en ordförklaring till de ord som är markerade med *.

Diagnosfördelning 2015

diagnosfördelning_2015

Diagnosfördelning 2015. Uppdaterad 2015-12-31, källa: Riksät. * Begreppsförklaring finns längst ner på sidan

Här har Riksät tittat på diagnosen patienterna hade när de initialregistrerades* 2015. Resultatet är uppdelat på personer under 18 år samt över 18 år.
AN står för anorexia nervosa, BN är bulimia nervosa, UNS står för Ätstörning utan närmare  specifikation och BED står för Binge Eating Disorder, dvs hetsätningsstörning. Diagnoserna är hämtade från DSM-IV som är den diagnosmanual man använder inom psykiatrin.

Könsfördelning 2015

Könsfördelning 2015. Uppdaterad 2015-12-31, källa: Riksät.

Könsfördelning 2015. Uppdaterad 2015-12-31, källa: Riksät.

Patienten anger inte själv sitt kön utan det räknas ut utifrån personnumret där näst sista siffran anger om patienten är man eller kvinna. Hur patienten själv identifierar sig har Riksät ingen möjlighet att ta reda på.

Diagnosfria vid ettårsuppföljning 2015

Diagnosfria vid ettårsuppföljning 2015. Uppdaterad 2015-12-31, källa: Riksät

Diagnosfria vid ettårsuppföljning 2015. Uppdaterad 2015-12-31, källa: Riksät

Diagnosfria vid ettårsuppföljning* innebär att Riksät har tittat på de patienter som initialregistrerades* 2014 och då hade en ätstörningsdiagnos och följdes upp 2015. De som har en ettårsuppföljning under 2015 är de som är med i denna jämförelse, det finns alltså en stor grupp som inte har någon ettårsuppföljning och som därför inte går att titta på.

 

Kliniskt förbättrade vid ettårsuppföljning 2015

Kliniskt relevant förbättrade 2015. Uppdaterad 2015-12-31, källa: Riksät

Kliniskt relevant förbättrade 2015. Uppdaterad 2015-12-31, källa: Riksät

Här har Riksät återigen tittat på de patienter som initialregistrerades* 2014 och följdes upp 2015. Den metod som ligger till grund för resultatet är EDE-Q som alltså är patientens egenskattade ätstörningssymptom. Genom att jämföra initialregistering och ettårsuppföljning* går det att se om patienten skattar sig själv relevant förändrad efter ett år i vård.

Ordförklaring

AN – anorexia nervosa

BN – bulimia nervosa

UNS – ätstörning utan närmare speifikation

BED – Binge Eating Disorder, dvs hetsätningsstörning

EDE-Q – står för Eating Disorders Examination Questionnaire och är ett av världens mest använda självskattningsformulär just för ätstörningar. Det består av 36 frågor och finns på svenska.

Initialregistrering
 – den registrering som görs när patienten kommer till vården. Den görs alltså i samband med att vården påbörjas. Den innehåller två delar, en del där behandlaren fyller i och skattar patienten och en del där patienten själv får fylla i och skatta sin sjukdom.

Årsuppföljning – efter ett år i vård, om patienten fortfarande är kvar i vården då, görs en årsuppföljning. Detta för att kunna se patientens förändring. Årsuppföljningar gör en gång per år så länge patienten är kvar i vården. Innehåller precis som initialregisteringen två delar.