Statistik

Statistiken på denna sida är hämtad från Riksät – nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling. Läs mer om Riksät här.

Det är viktigt att tänka på att dessa siffror inte omfattar hela Sveriges ätstörningsvård, utan bara de enheter som själva har valt att registrera i Riksät.

Under varje sammanställning ser ni när statistiken senast uppdaterades. Längst ner på sidan hittar ni även en ordförklaring till de ord som är markerade med *.

Till höger finns det statistik från tidigare år.

Diagnosfördelning per kvartal 2021

Diagnosfördelning, kvartal 1 – 2021. Uppdaterad 2021-04-01, källa: Riksät * Begreppsförklaring finns längst ner på sidan

 


Diagnosfördelning 2020

Diagnosfördelning 2020. Uppdaterad 2021-01-01, källa: Riksät. * Begreppsförklaring finns längst ner på sidan

Här har Riksät tittat på diagnosen patienterna hade när de initialregistrerades* 2020. Resultatet är uppdelat på personer under 18 år samt över 18 år.
AN står för anorexia nervosa, BN är bulimia nervosa, UNS står för Ätstörning utan närmare  specifikation och BED står för Binge Eating Disorder, dvs hetsätningsstörning. Diagnoserna är hämtade från diagnosmanualen DSM-IV.


Könsfördelning 2020

Könsfördelning 2020. Uppdaterad 2021-01-01, källa: Riksät.

Patienten anger inte själv sitt kön utan det räknas ut utifrån personnumret där näst sista siffran anger om patienten är man eller kvinna. Hur patienten själv identifierar sig har Riksät ingen möjlighet att ta reda på.


Diagnosfria vid ettårsuppföljning 2020

Diagnosfria vid ettårsuppföljning 2020 (ITT och kompletta). Uppdaterad 2021-01-01, källa: Riksät

Diagnosfria vid ettårsuppföljning* redovisas på två olika sätt. ITT* innebär att Riksät har tittat på de patienter som initialregistrerades* 2019 och då hade en ätstörningsdiagnos och hur stor andel av dem som är diagnosfria året efter, oavsett om de följts upp eller inte. Kompletta* innebär att de hade en ätstörningsdiagnos 2019 och sedan följdes upp 2020 och där är diagnosfria.


Kliniskt förbättrade vid ettårsuppföljning 2020

Kliniskt relevant förbättrade 2020 (ITT och kompletta). Uppdaterad 2021-01-01, källa: Riksät

Här har Riksät återigen tittat på de patienter som initialregistrerades* 2019 på två olika sätt. De kompletta* är de som initialregistrerades 2019 och följdes upp 2020. ITT* innebär att man tittat på andelen som är uppföljda av alla med en initialregistrering. Den metod som ligger till grund för resultatet är EDE-Q som alltså är patientens egenskattade ätstörningssymptom.


BMI 2020

BMI-fördelning bland vuxna patienter 2018. Uppdaterad 2020-01-01, källa: Riksät

BMI-indelningen är baserad på initialregistrerade patienter i Riksät under 2020. Indelningen utgår från WHOs kategorisering där undervikt är upp till 18.4, normalvikt 18,5-24.9, övervikt 25-29.9 och fetma är 30 och uppåt. Riksät vill med denna bild slå hål på myten att alla ätstörningspatienter lider av undervikt


Ordförklaring

AN – anorexia nervosa

BN – bulimia nervosa

UNS – ätstörning utan närmare speifikation

BED – Binge Eating Disorder, dvs hetsätningsstörning

EDE-Q – står för Eating Disorders Examination Questionnaire och är ett av världens mest använda självskattningsformulär just för ätstörningar. Det består av 36 frågor och finns på svenska.

Initialregistrering
 – den registrering som görs när patienten kommer till vården. Den görs alltså i samband med att vården påbörjas. Den innehåller två delar, en del där behandlaren fyller i och skattar patienten och en del där patienten själv får fylla i och skatta sin sjukdom.

Årsuppföljning – efter ett år i vård, om patienten fortfarande är kvar i vården då, görs en årsuppföljning. Detta för att kunna se patientens förändring. Årsuppföljningar gör en gång per år så länge patienten är kvar i vården. Innehåller precis som initialregisteringen två delar.

ITT – ”intent-to-treat”, samtliga som initialregistreras, alltså samtliga som man planerar att behandla. Eftersom alla inte följs upp så har vi valt att även redovisa andelen av samtliga initialregistrerade.

Kompletta – de som följs upp och som vi därför har jämförelsedata på. De är ”kompletta” registreringar med fler än en mätpunkt.