Överdriven träning och strikt kosthållning

Många personer med ätstörningar har också problem med överdriven träning och strikt kosthållning. I Sverige kallar många detta fenomen för ortorexi, och det diskuteras flitigt i massmedia. Problemen i sig kan vara mycket allvarliga för den berörda personen, men det finns många missuppfattningar kring själva begreppet ortorexi.

I Sverige används begreppet på ett annat sätt än i andra länder, och annorlunda än det ursprungligen avsågs. Här har det blivit en beteckning på överdriven träning i kombination med strikt kosthållning. Men internationellt finns träning inte alls med i definitionen. Ortorexi är inte heller en formell ätstörning eller psykiatrisk diagnos.

Det finns dock ingen tvekan om att många känner igen sig i beskrivningen av ortorexi. Om hen sedan söker vård för problemen, vilket hen bör, så kommer hen kanske inte mötas av en vårdapparat som använder ordet ortorexi. Men symptomen och lidandet är inte mindre för att sjukvården pratar om begreppen anorexi, tvångssyndrom, sjukdomsångest eller något annat som passar just den inidivdens beskrivning.  Att tvångsmässig träning kombinerat med begränsat ätande ofta ingår i traditionella ätstörningar är välkänt. Det viktiga är att dessa problem tas på allvar.