Frisk & Fri om upphandlingen i Stockholm

Moln

Frisk & Fri har fått många viktiga frågor och synpunkter till oss med anledning av den upphandling som gjorts i inom SLL för specialiserad ätstörningsvård i länet. Vi vill här synliggöra vår ståndpunkt.

Till ansvariga politiker och tjänstemän

Avs. upphandling av ätstörningsvård i Stockholm 2018.
Brukarinflytande över vård är nödvändigt för att medborgare ska kunna påverka vårdens  utformning och kvalité. Det är också väsentligt för att tillvarata rättigheter och intressen hos dem som direkt påverkas av vården.

Ätstörningar är potentiellt livshotande psykiska sjukdomar som kan innebära mångårigt
lidande för patienter och anhöriga samt avsevärda kostnader för samhället. Många  drabbade har komplexa psykologiska och medicinska problem (såsom depression, ångest,
tvång, självskadande, självmordstankar, näringsbrister, somatiska problem, m.m.) som kräver betydande flexibilitet hos vården för att uppnå framgång i behandlingen.

Vi som representerar brukare inom ätstörningsområdet (Frisk & Fri – Riksföreningen
mot ätstörningar och Frisk & Fri Stockholm) vill uttrycka en mycket stark oro för resultatet av den nyligen avslutade upphandlingen av ätstörningsvård i Stockholm.

Vi vill dra uppmärksamhet till §10.2 i SLL:s Anbudsinbjudan och påpeka att upphandlingsresultatet enligt vår bedömning inte uppfyller specificerad krav på patientens och närståendes delaktighet, upprätthållande av hög tillgänglighet, organisation av vården så att patienter med komplex problematik och samsjuklighet får individanpassad vård, samt aktiv anpassning av vården. Vi anser att det dessutom är högst problematiskt hur bedömningen av evidensbaserad behandling har gjorts.

I tidigare dialog med företrädare för HSF i Stockholm har Frisk & Fri framfört vikten av
mångfald av behandlingsformer inom ätstörningsområdet och upplevt att det har funnits
gehör för våra synpunkter inom HSF. I den faktiska upphandlingsprocessen anser vi dock att våra ståndpunkter inte har tillvaratagits. Resultatet av upphandlingen innebär en minskning av tillgänglig evidensbaserad behandling genom att antalet privata leverantörer
minskar från två till en. Nödvändig flexibilitet och mångfald i behandling av ätstörningar kommer att gå förlorad. Enligt vår uppfattning innebär detta försämringar av ätstörningsvården i Stockholm, som kommer att kosta patienterna, deras anhöriga och skattebetalarna dyrt.

Vi menar att de som har genomfört upphandlingen inte har tagit till vara brukarorganisationernas synpunkter och erfarenheter och att detta strider mot SLL:s ambitioner om delaktighet och tillgänglighet. Vi anser därmed att upphandlingen bör göras om och att brukarorganisationer bör användas som remissinstanser i upphandlingsprocessen för att bedöma om budgivare uppfyller kriterier avseende upphandlingens kravspecifikation. Detta skulle bidra till ökad transparens och ett bättre tillvaratagande av brukarnas intressen.

Stockholm den 20 juni 2018.

Stefanie Nold, Verksamhetsansvarig Frisk & Fri
Malin Amethier, Styrelseordförande (Stockholm) Frisk & Fri
David Clinton, docent, Styrelseordförande (Riksförening) Frisk & Fri
Rebecka Eskilstorp, Styrelseledamot och sekreterare (Stockholm) Frisk & Fri
Emma Forsén, Styrelseledamot (Riksförening) Frisk & Fri
Helena Forsman, Påverkansansvarig Frisk & Fri
Linus Fremin, Styrelseledamot (Stockholm) Frisk & Fri
Peter Goldberg, Styrelseledamot (Stockholm) Frisk & Fri
Andrea Kjellin, Regionsansvarig Stockholm Frisk & Fri
Maria Ling, Styrelseledamot (Riksförening) Frisk & Fri
Maja Molin, Styrelsesuppleant (Riksförening) Frisk & Fri
Hanna Nyrén, Styrelseledamot (Stockholm) Frisk & Fri
Diana Ringborg, Styrelseledamot (Riksförening) Frisk & Fri
Johanna Rohdin, Styrelseledamot (Riksförening) Frisk & Fri
Lena Westin, Styrelseledamot (Riksförening) Frisk & Fri
Karin Zetterlund, Styrelseledamot och sekreterare (Riksförening) Frisk & Fri

 

 

 

Postad 20 juni, 2018

Taggar: , , ,