Riksstyrelse

Den aktuella riksstyrelsen 2017 består av:

Ordförande

David Clinton
David är docent i medicinsk psykologi vid Karolinska institutet, leg.psykolog och psykoterapeut, samt medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen. Han har forskat om ätstörningar sedan 1980-talet och har publicerat i internationella vetenskapliga tidskrifter. David arbetar vid Kunskapscentrum för ätstörningar som är knuten till både Stockholms läns landsting och Karolinska institutet. Han arbetar kliniskt med ätstörningar och andra psykiska problem, handleder specialistvårdskliniker och utbildar specialister i ätstörningsvård.

Ledamöter

Lena Westin
Lena arbetar som enhetschef inom ätstörningsvården för vuxna i Dalarna, Dala ABC – Kunskapscenter för Ätstörningar. Lena fick uppdraget att starta och utveckla verksamheten 2009. Lena har tidigare arbetat, nationellt och internationellt, med patientsäkerhetsarbete inom läkemedel och hälsa, bl.a i samarbete med WHO. Utifrån sin roll som styrelseledamot inom SEDS – Svenska Ätstörningssällskapet, deltar Lena månatligen i en internationell telefonkonferens om ätstörningsfrågor. Lena är sjuksköterska, psykoterapeut och handledare samt har yogalärareutbildning. Lena har även egen erfarenhet av ätstörningar.

Maria Ling
Maria arbetar idag som verksamhetschef för Brommagymnasterna, en av Sveriges största gymnastikföreningar med ca. 3000 aktiva gymnaster och 400 tränare. Maria är i grunden civilekonom med fördjupning inom kommunikation och varumärkesmarknadsföring. Hon har lång erfarenhet som Marknad- och Kommunikationschef inom olika branscher som sträcker sig från konsument-, läkemedel-, telekombranschen till bland annat SJ AB och Naturskyddsföreningen. Maria är också engagerad som mentor och affärscoach samt driver företaget TingByLing som har sin grund i ”hjälp till självhjälp” och producerar produkter med grupper i Asien. Maria har också egen erfarenhet av ätstörningar men är frisk sedan många år tillbaka.

Emma Forsén
Emma är leg. psykolog och doktorand vid Karolinska institutet. Hon har arbetat med förebyggande insatser mot ätstörningar och har undervisat en del om träning/idrott och ätstörningar (bl.a. på GIH). Hennes egen forskning fokuserar framförallt självbild och ätstörning, samt hur personer som är drabbade relaterar till sina symtom. Emma arbetar på Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) som är knutet till både Stockholms läns landsting och Karolinska institutet.

Marie Adolfsson
Leg. Sjuksköterska och terapeut med 20 års erfarenhet inom psykiatrin, bland annat inom slutenvården på SCÄ (Stockholms Centrum för Ätstörningar) med psykiatriforskning på Karolinska institutet samt som skolsköterska och skolkurator på gymnasieskola. Arbetar nu som psykiatriföreläsare och handledare på Riksförbundet Attention med inriktning mot bland annat kopplingen ADHD/Autismspektrumtillstånd och ätstörningar samt självskadebeteende. Mångårig erfarenhet av styrelsearbete i RLS-förbundet, Hyresgästföreningen samt i fackklubb inom Unionen.

Karin Zetterlund

Suppleant

Maja Molin

 

Valberedning 2017

Valberedningen arbetar med att lämna förslag till beslut om tillsättning av styrelseledamöter, suppleant och revisor till styrelseledamöterna och ordförande inför årsmötet. Vi tar emot tips på kandidater och andra synpunkter på valberedningen@friskfri.se
Sara Norring (sammankallande)
Sofie Wannehag (ledamot)
Anders Lundgren (ledamot)